Vedteker for Maristua barnehage SA

Vedtatt på generalforsamling 28.09.2010, siste endringer vedtatt på årsmøte 22.03.2012

1 Eierforhold og navn

Sammenslutningens navn er Maristua barnehage SA. Barnehagen ligger i Nittedal kommune. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak.

2 Formål

Samvirkeforetakets formål er å eie og drive barnehage i Nittedal til beste for medlemmene. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da avkastningen blir stående i virksomheten.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

3 Medlemmer

Samvirkeforetaket er åpent for foreldre/foresatte til barn med plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass plikter de å søke om medlemskap i samvirkeforetaket. Medlemmet betaler en andel tilsvarende en månedssats jf punkt 19 + matpenger innen 14 dager etter at barnehageplassen er akseptert. Ved manglende betaling innen fristen mister man retten til den tildelte plassen. Andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen, og det ikke foreligger gjeld i form av manglende foreldrebetaling eller annen egenbetaling. Utover dette foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontingent i andelslaget.

Dersom medlemmet misligholder sine forpliktelser overfor samvirkeforetaket, kan det ved styret gi medlemmet en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere medlemmet. Medlemmet har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen og om fristen for medlemmet for å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Frist for den ekskluderte til å kreve vedtaket lagt frem for årsmøtet er en måned etter at medlemmet mottok melding om eksklusjonsvedtaket.

4 Rettslig disposisjonsevne og ansvar for gjeld.

Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem har ikke ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser.

5 Årsmøte

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra medlemmene må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden. Alle medlemmer har møterett til årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmakt.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

6 Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

Godkjenning av innkallingValg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.Styrets årsmeldingGodkjennelse av årsregnskap og disponering av årsoverskuddet.Orientering om budsjett.Eventuelle forslag til vedtektsendringer.Eventuelt forslag om oppløsning.Valg av styremedlemmer.Valg av revisor.Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7 Avstemningsregler for årsmøtet

Hvert medlem har en stemme. Medlemmer som skylder mer enn 2 måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer

vesentlige endringer av andelslagets formålsbestemmelsemer tyngende heftelsesregler for medlemmeneskjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaketinnføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, elleravgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skiftlig og datert fullmakt.

8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

Bare den eller de sakene som foranlediger ekstraordinært årsmøte, kan behandles.

9 Styret

Samvirkeforetaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

9.1 Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av minst 5 personer som velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styrets leder velges særskilt av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv etter generalforsamlingen.

Dersom styremedlem ikke lenger innehar andel i samvirket, går det ut av styret.

9.2 Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

9.3 Styrets arbeidsoppgaver:

Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert.Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.Styret ansetter daglig leder.Samvirkeforetaket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan delegere myndighet til daglig leder.Styret beslutter eventuell eksklusjon av medlemmer.Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

10 Daglig leder

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkeforetakets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.Daglig leder skal sørge for at samvirkets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.Daglig leder er ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig kvalifisert personell, og om nødvendig skaffer vikarer.

11 Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.Foreldreråd holdes minst to ganger i året, gjerne i forbindelse med årsmøtet.Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.Samarbeidsutvalget består av tre medlemmer: en representant valgt av de ansatte, daglig leder og en foreldrerepresentant valgt på årsmøtet. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen, jf. barnehageloven §§ 4 og 2 siste ledd.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

12 Bruk av årsoverskuddet

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i barnehagen.

13 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av samvirkeforetaket kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal samvirkets formue etter gjeldsavleggelse tilfalle barnehageformål.

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.

14 Eierforhold

Maristua barnehage er et samvirkeforetak.

15 Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

16 Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

17 Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 0 - 6 år. Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

Barnehageloven § 13 om prioritet ved opptak skal følges.Søsken av barn som har plass i barnehagen.Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.Barn bosatt på ÅnebyBarn bosatt andre steder i Hakadal.Barn bosatt andre steder i Nittedal.Dersom to eller flere barn er likestilte etter kriteriene i punkt 1 – 6, vil det eldste barnet gå foran.

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

18 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned, selv om plassen ikke benyttes. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

19 Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager og maksimalgrense fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak (for tiden 2 330 kr), og forfaller forskuddsvis den 1. hver måned. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av betalingsfristen vil medlemmet kunne miste barnehageplassen og andel.

Barnehagen gir den søsken- og inntektsmoderasjon som blir vedtatt for Nittedal kommune ved kommunestyret, sist revidert 01.01.2007. Betalingsvedtekter for Nittedal kommunes barnehager er vedlegg til vedtektene.

20 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

21 Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 7 til kl. 17 mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

Dersom et barn ikke er hentet innen stengetid, skal det betales gebyr for manglende henting.

Barnehagen holder stengt i romjulen, mandag, tirsdag og onsdag før påske, samt de to siste ukene i juli. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august.

Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Av disse skal 3 uker avvikles sammenhengende i perioden 1. juni til 20. august. Foreldre/foresatte skal senest 30. april gi beskjed om når barna skal ha sommerferie. Innmeldt tidspunkt for ferie er bindende. I særlige tilfelle kan man søke om unntak fra regelen om ferieavvikling.

Daglig leder har i samråd med styreleder rett til å stenge barnehagen på kort varsel når det på grunn av personalmangel eller annen alvorlig grunn må anses som uansvarlig å holde barnehagen åpen.

Daglig leder har til enhver tid anledning til å utvide eller endre åpningstidene dersom det kan medføre bedre tilbud og konkurranseevne, forutsatt at tiltaket er økonomisk forsvarlig.

22 Dugnad

Hver familie er pålagt 6 timer dugnad pr år. Dette tilsvarer 2 dugnader á 3 timer. Ved uteblivelse fra de pålagte dugnader blir hver familie ilagt kr 500 i bot pr dugnad. Boten trekkes fra andelen. Hvis summen av bøter overstiger andel, skal boten innbetales til gjeldende konto.

23 HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til perm for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Styret kan endre denne bestemmelsen.

24 Taushetsplikt

Barnehagens ansatte og styremedlemmer er underlagt taushetsplikt i forbindelse med opplysninger de gjøres kjent med i kraft av sitt verv.

25 Utleie av barnehagen

Barnehagen kan leies ut til private formål. Styret fastsetter og regulerer utleietakster og kriterier for utleieordning.

Vedlegg:

Betalingsvedtekter for Nittedal kommunes barnehager, revidert 01.01.2007