Pedagogisk opplegg

Barnehageåret 2020-2021 vil satsingsområdene i Maristua være sosial kompetanse og friluftsliv.

Sosial kompetanse

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver definerer sosial kompetanse som det å "kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner". Begrepet sosial kompetanse består av fem ferdigheter som barn vil dra god nytte av med andre mennesker generelt.

-Selvfølelse:

Det å kunne oppleve egenver,d, akseptere seg selv, føle seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en poositiv holdning til seg selv.

-Empati:

Å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser. Det å kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn. Det å kunne tolke og forstå følelsesuttrykk.

-Prososial adferd:

Det å ha positive, sosiale holdninger og kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, hjelpe til, vise omsorg og dele med andre.

-Selvhevdelse:

Det å kunne hevde seg selv og sine meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre inn i lek.

-Selvkontroll:

Å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelse.

I Maristua vil vi jobbe med dette gjennom voksne som er tilstedeværende og støttende, vi vil veilede barn og skape refleksjon omkring ulike tema. Vi har fokus på å stimulerer barnas empati og medfølelse, vi jobber for et inkluderende miljø og jobber forebyggende for dikriminering og mobbing. Bar lærer samarbeid gjennom lek og aktiviteter, og vi voksne veileder barna i turtaking, dialog, det å lytte, dele og hjelpe andre. Vi voksne er rollemodeller for barna i lek, og gjennom samtaler der alle kan si og mene hva de ønsker styrker vi barnas evne til selvhevdelse. Selvkontroll og regulering stimuleres ved at vi voksne hjelper barna i å lage nye trategier for åstyre sin egen adferd, leken er også en viktig arena for å trene på selvregulering. Empati styrkes ved at barna får lære om egne og andres følelser, det å samtale om følelse er grunnleggende for å tilegne barna empati.

Ansvarlighet styrkes ved at barna får aldersadekvate oppgaver og ansvar. Sosoal kompetanse styrkes i dagligdagse samspill mellom barn/barn og barn/voksne i barnehagen. Sosial kompetanse er en ferdighet som er god å ha når barna skal over i skolen eller på andre arenaer i livet, det å kunne tilpasse seg sosialt og triver er byggesteiner for all læring og utvikling,

 

Friluftsliv

Naturen gir gode kår for barns lek og barna får stimulert alle sanser, de får være kreativ og utfolde seg fritt. Naturen tilbyr alle barn naturlige utfordringer og noe å "strekke seg etter" uavhengig av alder og  utviklingsnivå. For noen er det en bragd å komme seg over en stokk, mens andre strekker grenser ved å klatre til topps i et tre. De mangfoldige mulighetene for mestring og utfordringer skaper uante muligheter, og friluftsliv omfavner alle fagområdene i Rammeplanen for barnehager.

I Maristua ønsker vi t barna skal gjøre seg mange gode, positive erfaringer med det å være ute. Vi håper barna vil oppleve glede over å lære om natur og dyreliv, og at de blir glad i friluftsliv uavhengig av vær eller årstid. Vi ønsker at de skal få resepekt for naturen og det som lever i den. Vi legger til rette for at barna skal kunne glede seg over naaturen og utfolde seg i den -noe som vil bidra til å styrke barnas fysiske og psykiske helse og utvikling.

Barnas opplevelse av utetiden skal alltid være i fokus -de skal ha en positiv opplevelse. Barna har ulike behov for utetid og utfordringer. 

Vi har to faste utedager i uken, og utegruppa har en fast base i skogen. Der basen ligger har vi opparbeidet grillplass, gapahuk og lekeområde. Lekeområdet består både av skogsområde for frilek, men vi har også slakk-line,hengekøyer, klatretrær og bekk i nærheten. I skogen har vi få leker, vi opplever at barna tar i bruk kreativitete og fantasi. Barna har god lek i skogen og vi opplever skjeldent konflikter. I vinterhalvåret fyrer vi bål, barna er da med på å forberede og tilberede mat til lunsj.

I skogen legger vi mer til rette for "risikolek" som er viktig for barns utvikling og mestringsfølelse. Det å være utforskende på seg selv og sine omgivelser er helt naturlig for barn, og mellom det skumle og det morsomme drives barna til spenning og risikolek. Sammen med en voksen og under tett veiledning får barna prøve seg på blant annet å snekre, bruke spikkekniv, hjelpe til med å sage/hogge ved, å tenne bål.

Vi lager fuglekasser og følger dyrelive og endringer i naturen tett. Når vi er i skogen har vi god tid og ro, det gir oss mulighet til å være fleksible og følge barnas interesser, fokus, undring og nysgjerrighet.

Ingen lekemiljører er risikofrie, men når barna lærer å mestre sin egen kropp og omgivelsene- da øker sikkerheten.

"Alt som gjøres inne, kan gjøres ute.....men alt som gjøres ute kan ikke gjøres inne!"